Bilgisayarlı Muhasebe Uygulama

İşletmeler muhasebe işlemlerini bilgisayara geçirme kararı ver­dikten sonra uygun bilgisayar sistemlerini ve muhasebe paket programlarını seçerler.

Muhasebe Programında Yapılan Temel İşlemler

Muhasebe Programında Hesap Planının Girilmesi

İşletmenin amaçlarına uygun, yöneticilere gerekli bilgileri verebilecek, karar alma ve kontrol fonksiyonlarını sağlayacak bir hesap planında hesap isimlerinin yanı sıra hesap kodları da yer alır. Bilgi­sayara hesap kodları vasıtasıyla ana hesap ve alt hesaplar tanıtılmış olur. Böylece raporların istenilen seviyede ve şekilde alınması sağ­lanmış olur. Bilgisayarlı muhasebede en önemli konu iyi bir hesap planı ile işe başlamaktır. Çünkü hesap planı hem kayıt sistemini, hem raporlama sistemini etkilemektedir. Bütün girişler ve bilgisayar çıktıları hesap planının sahip olduğu detayda alınabilecektir. Bilgi­sayara işlemler girilirken muhasebe fişleri oluşturulur ve işlemler bil­gisayara en alt hesap seviyesinde girilir. Bilgisayar, hesap planı çer­çevesinde alt hesapları ait olduğu üst hesaplarda ve ana hesaplarda toplar. Bilgisayarlı muhasebede hesap planı ne kadar detaylı olursa o kadar detaylı bilgi almak mümkün olur. Bilgisayar kullanmanın fay­dası da gerekli bilgiyi istenilen şekilde hızlı olarak almaktır. Şüphesiz, hesap planında hesaplar detaylandırılırken işletmenin ihtiyaç duy­duğu veya duyacağı detaylandırma yapılmalıdır. Gereksiz detaylan­dırma hem emek hem zaman kaybına neden olmakta, bilgisayarın hafızasında fazla yer işgal etmekte, raporların daha geç alınmasına neden olmaktadır.

Tek düzen muhasebe sisteminde hesap planı belirlenmiş olduğundan artık muhasebe paket programlarında ana hesap bazında hesap planları standart olarak bilgisayara tanıtılmış bulunmaktadır. İşletmeler alt hesapları istedikleri detayda açarlar.

Muhasebe Programında Muhasebe Fişlerinin Doldurulması

Bilgisayarlı muhasebede de elle tutulan muhasebede olduğu gi­bi işlemlerin girişi muhasebe fişlerinin tanzimi ile olmaktadır. Muha­sebe programında fiş girişi ile ilgili kısımdan girişi yapılacak belgeye göre kasa tahsil, kasa tediye (ödeme) veya mahsup fişi çağrılarak doldurulur. Bilgisayar yazıcısırıdan da düzenlenen fişler bastırılarak belgeye iliştirilip dosyalanır. Bilgisayarda fişlerin doldurulması bilgi­sayarlı muhasebede bilgi girişi ile ilgili tek işlemdir. Mizanların düzen­lenmesi, yevmiye defteri, defteri kebir ve kasa defterinin yazımı, yar­dımcı hesapların basılması, bilanço ve kâr ve zarar cetvelinin düzen­lenmesi bilgisayar tarafından yapılır.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan II. sınıf tüccarlar işletme defterini bilgisayarda tutarken elle olduğu gibi gider ve gelir sayfala­rını satır satır yazarlar. İstenilen detayda raporlar alınabilmesi için faaliyet türleri ve mal çeşitleri kodlanır ve işlemler girilirken bu ko­dlarla bilgisayara tanıtılır. Gerekli raporlar ve hesap özeti istenilen detayda bilgisayar tarafından düzenlenir.

Muhasebe Programında Hesapların İzlenmesi ve Mizanların Düzenletilmesi

Bilgisayarda fişlerin girişinden sonra defteri kebir hesaplarının, yardımcı hesapların izlenmesi mümkün olmaktadır. Bilgisayar defteri kebir hesaplarını otomatik olarak oluşturduğundan hesapların takibi ve mizan düzenlenmesi her zaman için zaman kaybı olmadan sağla­nabilmektedir.

Muhasebe Programında Kanuni Defterlerin Yazımı

Bilgisayarlı muhasebede işlemlerin girişinden sonra mizan ve çeşitli raporlar alınarak kayıtların kontrolü yapılır. Hesap mutabakat­ları sağlanınca kanuni defterler yazdırılır. Bilgisayarlı muhasebe siste­minde de defterlerin yazım süresi VUK'nda belirtilen sürelerdir.

Muhasebe Programında Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

Hesap planı girişinde hesapların bilanço ve Gelir Tablosu hesap­ları olarak gruplandırılması; aktif, pasif, gelir ve gider hesaplarının ayırımlarının yapılması, bilgisayara hangi hesapların hangi mali tab­Ionun hangi tarafında yer alacağını tanıtacaktır. Bu tanımlama yapıl­dıktan sonra mali tablolar bilgisayara  istenildiği zaman düzenletilebilir.

Gelişmiş muhasebe programları Tek düzen mali tabloları düzenlediğinden hesapların mali tablolara göre tanıtılması ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bilgisayar programları otomatik olarak mali tabloları düzenleyebilmektedir.

Muhasebe Programında İşletme Hesabı Özetinin Düzenletilmesi

İşletme defteri programları, gelir ve gider hesaplarının yani dönembaşı mal stok değerinin, mal alışlarının, diğer giderlerin, mal satışlarının, diğer gelirlerin ve dönemsonu mal stok değerinin girilmesi durumunda istenildiği anda hesap özetini düzenleyebilir. Ayrıca, or­talama kâr hadlerini faaliyet ve mal türü itibariyle hesaplayabilir, oI­ması gereken enaz ortalama kâr hadleri ile karşılaştırabilir.

Muhasebe Programında Diğer Işlemler

Bilgisayarlı muhasebede satış faturalarının basımı, stok takibi, cari hesapların izlenmesi, ücret bordrolarının düzenlenmesi, sabit ak­tiflerin kaydı, amortisman hesaplanması, yenidendeğerleme işleminin yapılması, KDV'lerinin hesaplanması, Muhtasar Beyanna­mesinin, KDV Beyannamesinin, Sosyal Sigorta aylık ve dört aylık bil­dirgelerinin düzenlenmesi mümkün olmaktadır.

Organizma

Organizma Muhasebe Programı ve İş Yönetimi Yazılımı; NetAdam Bilgisayar Tarafından geliştirilmiş, %100 web tabanlı, 7 gün - 24 saat dünyanın her noktasından, güvenli ve hızlı erişim; çok kullanıcılı, çok lisanlı; verileriniz kendi sunucunuzda ve herşey sizin kontrolünüzde.